Československý legionář – SPIA Czech, z. s.

Československý legionářČeskoslovenský legionář – SPIA Czech /web http://cslegionar.cz/,

je občanským, dobrovolným, politicky nezávislým nestranickým spolkem s právní subjektivitou, sdružující válečné veterány Československých zahraničních armád z doby 1. a 2. světové války, válečné veterány AČR – účastníky zahraničních vojenských misí (nositelů osvědčení „Válečného veterána“ podle zákona č.170/2002 Sb. ze dne 9. dubna 2002), účastíky misí OSN, tzv. modré barety, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí, občany České republiky i jiných států.

 

Poslání a úkoly spolku

Usilovat svou činností o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených národů a dodržování lidských práv a svobod ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, přijatých Valným shromážděním Spojených národů dne 10. prosince 1948.

Uchovávat, rozvíjet a předávat příštím generacím demokratické a humanitní tradice, za kterých vznikla naše samostatnost v letech 1914 – 1918 a byla znovu vybojovaná v letech 1939 – 1945.

Přispívat k obnovení národní hrdosti, demokratických a bojových tradic v armádě a u občanů České republiky.

Spolupracovat s historickými ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin a jejich využití ve výuce a výchově.

Ve spolupráci se státními a územními orgány napomáhat při obnově, zřizování a udržování památníků, čestných pohřebišť a jiných památných míst bojů Československých a českých vojáků a to jak České republice, tak i v zahraničí.

Navazovat a prohlubovat styky se zahraničními organizacemi válečných veteránů a jejich prostřednictvím hájit zájmy České republiky.

Poskytovat sociální a humanitární výpomoc členům, zejména bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich a pozůstalým ve smyslu preambule čl.1.

Kromě výše zmíněného spolek Československý legionář – SPIA Czech, z. s. pořádá a účastní se různorodých akcí, mezi jejichž výčet již zaběhlých spadají například Mezinárodní střelecká liga, která se skládá z jednotlivých střeleckých soutěží pořádaných v Mikulově, Brně a Lednici. Silový vytrvalostní víceboj, organizovaný pro členy integrovaného zachranného systému CZEACH ARMY STRONGMAN. Mezinárodní setkání modrých baretů, jehož součástí je také mezinárodní turnaj v malé kopané a konference k bezpečnosti.

michalfranek Author